ปชป.วอนรัฐฟื้นกอสส. ลุยทำอีไอเอ อิสระโปร่งใส

ปชป.วอนรัฐฟื้นกอสส. ลุยทำอีไอเอ อิสระโปร่งใส เรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน ซัดสผ.ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม-สุขภาพ ไม่เปิดกว้าง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคอีสาน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนและภาคประชาสังคมไม่เชื่อมั่นต่อระบบขั้นตอน และวิธีการ

ในกระบวนการจัดทำการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม(EIA)  และ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) เนื่องจากกลไกการจัดทำที่มาจากสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)กระทรวงทรัพยากรฯ มิได้เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  นายภูมิสรรค์ กล่าวอีกว่า ในรัฐธรรมนูญปี2550 มีหมวดที่ว่าด้วยสิทธิชุมชน ในมาตรา66และ67 ได้บัญญัติให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) เป็นหน่วยงานกลาง ในการให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างอิสระถูกต้องแบบมีส่วนร่วม แต่รัฐบาลชุดนี้ได้ยุบหน่วยงานนี้ไป ทำให้สูญเสียช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเต็มที่ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้มีองค์กรอิสระที่เป็นกลางและเปิดเผยขั้นตอนการทำEIA และ EHIA ในทุกขั้นตอน โดยขาดการครอบของรัฐ ไม่อยู่ภายใต้ สผ. เพื่อที่ประชาชนจะได้เชื่อมั่นและตรวจสอบได้ และรัฐต้องทบทวน การดำเนินโครงการต่างๆของรัฐหรือเอกชน ที่จะไปลงในพื้นที่ของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของสิทธิดั้งเดิมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews